acp@acp.sk

+421 2 529 222 54

GDPR

Oznamujeme, že dnešným dňom 15.11.2016 zahajujeme prieskum trhu pre výber dodávateľa na zebezpečenie verejného obstarávania VO pre projekt „Modelovanie energetických veličín metódami strojového učenia“ – žiadosť o NFP.

Kód výzvy : OPVal – VA/DP/2016/1.2.1-02
Kód ŽoNFP : NFP313010B871

priloha-c-14

Odkazy na stiahnutie:

http://acp.sk/wp-content/uploads/2016/11/V%C3%BDzva-na-predkladanie-pon%C3%BAk-VO.pdf

Zrušenie súťaže:

http://acp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Rozhodnutie-o-zrušení-súťaže.pdf

 

 

Nové znenie výzvy:

http://acp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Výzva-na-predkladanie-ponúk-VO_v.2.pdf

Vyhodnotenie výzvy:

vyhodnotenie-predlozenych-ponuk-vo-v-2